Interneta veikals
www.marcusnmarcus.eu

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Noteikumos lietotie termini
Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lats Import vienotais reģistrācijas numurs 50103906891, juridiskā adrese marcusnmarcu.eu, faktiskā adrese Rīga, Katlakalna iela 1, LV1073, tālrunis +37124955779, e-pasts info@marcusnmarcus.eu.
Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;
Pircējs— persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;
Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;
Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;
Normatīvie akti – Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.
Garantija – ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;
Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
Cenas – Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;
Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne www.marcusnmarcus.eu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.

2. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas – ja pasūtīta prece, no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:
Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums
2.5. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Katlakalna iela 1, Rīgā un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.
2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

3. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.
3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.
3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.
3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

4. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumi. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.
4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Piegādes kārtība

5.1 Kurjeru piegāde Rīgā un Jūrmalā tiek veikta tajā pašā dienā, pec pasūtījuma pilnas apmaksas, ja tā ir veikta līdz 16:00.
Ja piegādes veids tiek izvēlēts ar Omnivas pakomāta starpniecību pa Latviju, Lietuvu, Igauniju, tad prece tiks nodota piegādei tajā pašā dienā, pec pasūtījuma pilnas apmaksas, ja tā ir veikta līdz 16:00.

5.2 Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par
preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta sadaļā Piegāde un apmaksa
5.3 Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā ”Noformēt pasūtījumu”
5.4 Ja Pircējs nav izvēlējies saņemt preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, Preču piegādi veic kurjers. Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi.
5.5 Pēc preču nodošanas kurjeram, tas var sazināties ar Pircēju, lai precizētu ar piegādi
saistīto informāciju.
5.6 Ja piegādes veids tiek izvēlēts ar Omnivas pakomāta starpniecību pa Latviju, Lietuvu, Igauniju,  maksimālais preču piegādes termiņš, ir 5 (piecas) darba dienas pēc apmaksas. Parasti Preču piegāde ar Omnivas pakomāta starpniecību tiek veikta ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienu laikā pēc apmaksas, tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā.
5.7 Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
5.8 Pirms preces pieņemšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu Pircējam jāziņo Pārdevējam.

6. Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:
veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.
Skaidrā nauda saņemšanas brīdī.
Ar tiešo pārskaitījumu uz mūsu bankas kontu.
Strīdu risināšana
No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

Dalīties